hamnglogo

Trivselregler för brf Hamngatan 32

Allmänna bestämmelser om bostadsrättshavares skyldigheter finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. Härutöver gäller följande ordningsregler. Det ankommer på bostadsrättshavaren att tillse att dessa skyldigheter i tillämpliga delar fullgörs jämväl av den som tillhör hans hushåll, besöker honom som gäst, den som i övrigt bor i lägenheten samt den som för hans räkning utför arbete i lägenheten.

Allmänna utrymmen

Vinds- och källardörrar samt ingångarna skall hållas låsta. Trapplan, källargångar och andra liknande utrymmen får inte användas för uppställning av cyklar, kälkar eller dylikt. Handikapphjälpmedel är dock undantagna. Inte heller får mattor läggas ut. Cyklar ställs lämpligen i cykelställen eller i något av cykelrummen Ordningsregler för tvättstugorna finns uppsatta i denna. Rökning är förbjuden i allmänna utrymmen, t ex hissar, trapplan, vindar och tvättstugan.

Portkoden fungerar ej efter 21.00 sommartid och 20.00 vintertid. Då måste lägenhetsnyckeln användas för att komma in.

Lägenheten

Köksfläkt får inte anslutas till utsugskanal (matos kan spridas till andra lägenheter). Kolfilterfläkt som inte ansluts till utsugskanalen får användas. Vattenskador, ohyra och dylikt måste anmälas till styrelsen så snart de upptäcks.

Fordon

Bil får parkeras endast på förhyrd p- plats Vid felparkering kan felparkeringsavgift uttagas. Kortare parkering på annan plats får dock ske vid i- och urlastning och vid handikapptransporter. Ange med en lapp på bilrutan var du kan nås. Undvik att gå ifrån en parkerad bil utanför entré- och garageportar.

Hänsyn och trivsel

En bostadsrättshavare är skyldig att vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Ordningsregler kan inte täcka alla tänkbara situationer som kan uppstå i ett flerfamiljshus. Därför gäller generellt att man skall visa vanlig hänsyn till sina grannar och använda sitt sunda förnuft. Följande gäller att det skall i princip vara tyst i husen kl 22 -6. Under övriga tider bör ljudanläggningar (TV, radio, grammofon etc.) användas hänsynsfullt.

Att borra och spika i väggar och golv är mycket störande för grannarna. Sådana arbeten skall därför utföras med största möjliga hänsyn till grannar och övriga boende.

I övrigt skall boende ställa sig till efterrättelse av styrelse från tid till annan lämnade föreskrifter.

© 2003 - Brf Hamngatan 32
    652 25 Karlstad